Algemene voorwaarden – Grafische Helden

Hieronder kun je de algemene voorwaarden van Grafische Helden lezen, lees ze vooral even door. In het heel kort; laten we elkaar netjes en met respect behandelen, dan komt alles goed. Als jij een opdracht uitvoert via Grafische Helden, dan verstuurt Grafische Helden de factuur naar de klant. Jij stuurt een factuur aan ons. We werken dan met een lead fee van 10% (als de totale waarde van de opdracht minder dan €1000,- is, dan is de lead fee 15%). De lead fee is een vergoeding voor de bemiddeling van Grafische Helden. Dit geldt niet als een opdrachtgever zelf een opdracht-oproep plaatst en de match zelfstandig zonder bemiddeling van Grafische Helden tot stand komt. Het Helden abonnement is gratis. Je betaald voor een Superhelden abonnement een vast bedrag per maand, that’s it. Oke, dan nu de echte algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van Grafische Helden B.V.. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing met betrekking tot andere rechtsverhoudingen, waaruit voor Grafische Helden B.V., hierna te noemen: “Grafische Helden”, verplichtingen ontstaan jegens een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: “Ontwerper”.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk en/of digitaal vastgelegde offertes, aanvragen, bevestigingen en overeenkomsten van Grafische Helden ter zake de door hen geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Ontwerper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Grafische Helden schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
3. Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
1. Aanmelden en een profiel plaatsen bij www.GrafischeHelden.nl kan uitsluitend via de website en middels het doorlopen van de stappen in het aanmeldingsproces.
2. De opzegtermijn voor een Ontwerper is 30 dagen. Binnen deze termijn kan je zonder reden je overeenkomst en plaatsing via email beëindigen. 
3. Tijdens een gratis proefperiode staat een plaatsing online voor de overeengekomen gratis periode. Na de proefperiode dient de Ontwerper zelf het abonnement te verlengen. Daarna loopt een abonnement door totdat de Ontwerper het abonnement zelf annuleert via zijn/haar account. 
4. De plaatsing kan stopgezet worden door Grafische Helden en Ontwerper per schrijven, indien Ontwerper of Grafische Helden ondanks herhaalde ingebrekestelling toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en bijbehorende voorwaarden. Dan wel, wanneer Ontwerper of Grafische Helden in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend.
5. Bij beëindiging van de plaatsing worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar behoren afgewikkeld. Ontwerper en Grafische Helden zijn verplicht tot nakoming van de reeds voor de beëindiging gemaakte afspraken.

Artikel 3. Aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid
1. Grafische Helden zal zich maximaal inspannen om de gedeelde ambities en beloftes na te komen.
2. Grafische Helden is niet verantwoordelijk voor het werk dat voort komt uit de site. Grafische Helden sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden uit.

Artikel 4. Matchmaking voor organisaties
1. Grafische Helden stelt voor organisaties haar netwerk tegen betaling beschikbaar. Matchmaking kan plaats vinden na een aanvraag via de website en/of email. Grafische Helden zal zich maximaal inspannen om, binnen de gevraagde termijn, te komen tot het afgesproken resultaat.
2. In het geval het niet mogelijk blijkt om binnen de gevraagde termijn het resultaat te leveren, zal Grafische Helden dit zo snel mogelijk aangeven bij aanvragende partij. Indien Grafische Helden niet tot het resultaat kan komen binnen gevraagde termijn, worden er geen kosten in rekening gebracht.
3. Grafische Helden is nooit aansprakelijk voor het resultaat van de opdracht en/of geleverde kwaliteit van een na matchmaking totstandgekomen opdracht.
4. Grafische Helden berekend kosten na schriftelijke bevestiging van matchmaking door aanvrager. Dit geldt ook wanneer er niet tot een overeenkomst gekomen wordt na het aanbieden van de offertes.
5. De kosten voor matchmaking worden van tevoren gedeeld en na akkoord in rekening gebracht. 
6. Grafische Helden mag ten alle tijden de kosten voor matchmaking wijzigen. De genoemde kosten voor matchmaking op de website zijn slechts een richtlijn. 

Artikel 5. Facturen en Betaling
1. De facturen van Grafische Helden worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de maandelijks overeengekomen kosten-afspraak.
2. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst met Ontwerper factureert Grafische Helden maandelijks, tenzij een jaar-abonnement is afgesloten, en betaald Ontwerper via automatische incasso.
3. Indien Ontwerper niet voor het einde van het maandelijks overeengekomen abonnement betaald heeft, op wat voor manier dan ook, heeft Grafische Helden het recht om de persoonlijke pagina van de Ontwerper offline, dus niet zichtbaar voor de buitenwereld, te zetten.
4. Grafische Helden is ten alle tijden gerechtigd haar prijzen te verhogen tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in het contract is uitgesloten.

Artikel 6. Overmacht
1. Tekortkomingen in de nakoming van één of meer verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst met Grafische Helden kunnen niet worden toegerekend aan Grafische Helden, indien deze direct of indirect het gevolg zijn van of samenhangen met: overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van Grafische Helden, storingen in levering van energie, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoersmiddelen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten haar invloedssfeer zijn gelegen.

Artikel 7. Wijziging van de algemene voorwaarden
1. Grafische Helden is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door Grafische Helden aan te kondigen tijdstip. Grafische Helden zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Ontwerper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen tegenover Ontwerper in werking zodra de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waarin Grafische Helden is gevestigd, zijn gedeponeerd.

Artikel 8. Toepasselijk recht en Geschillenregeling .
1. Tussen Ontwerper en eventuele andere afnemers en Grafische Helden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van geschillen tussen Ontwerper en Grafische Helden, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, spreken beide partijen uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in de minne te schikken.
3. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Grafische Helden is gevestigd.